هونام تی ویبازی ها و شعبده - هونام تی وی بازی ها و شعبده های سایت هونام تی وی hoonamtv.com

دسته: بازی ها و شعبده

بازی ها و شعبده : در این بخش به معرفی انواع بازی های شعبده می پردازیم،

حرکت کارت ها،ذهن خوانی،پرواز،برش،خم شدن قاشق از جمله بازی های معروف در شعبده بازی هستند

بازی با طناب

بازی با طناب: شعبده باز با لباسی مشکی وتمیز وارد صحنه میشود، مخاطب انتظار دارد ابزاری بیشتر از این را به همراه خود داشته باشد ولی او تنها با یک تکه طناب سفید کوچک سخنش را شروع میکند، حتما مخاطب با خود فکر میکند : امکان ندارد با این تکه طناب نیم ساعتی ذهن ما را مشغول بکند... ولی بعد…

انواع ترفندهای شعبده بازی

انواع ترفندهای شعبده بازی: در قسمت بازی ها، شما بازی هایی را خواهید خواند که اساس و اصل هنر شعبده را شکل میدهند، بازی ها و ترفندهایی که از سردی گرمی تاریخ عبور کرده اند و به شکل امروزی درآمده اند، در این مقاله ها به روش این شعبده بازی ها اشاره نخواهد شد مگر در شرایط نیاز. بیشتر 1:قابلیت…